fbpx

ขอบคุณ ที่…  เป็นภาษาจีน


● xiè xie nǐ de bāng zhù

谢谢你的帮助。

ขอบคุณ สำหรับความช่วยเหลือ

● xiè xie nǐ de lǐjiě

谢谢你的理解。

 ขอบคุณ สำหรับความเข้าใจ

● xiè xie nǐ de kuǎn dài

谢谢你的款待。

ขอบคุณ สำหรับการต้อนรับ

● xiè xie nǐ de guān xīn

谢谢你的关心。

ขอบคุณ สำหรับความห่วงใย

● xiè xie nǐ de ài

谢谢你的爱。

ขอบคุณ สำหรับความรักของคุณ

● xiè xie nǐ de tí xǐng.

谢谢你的提醒。

ขอบคุณ สำหรับคำเตือน

● xièxie nǐ sòng wǒ huí jiā.

谢谢你送我回家。

ขอบคุณ ที่ส่งฉันกลับบ้าน

● xiè xie nǐ nǐ de zhī chí.

谢谢你的支持。

ขอบคุณ สำหรับการสนับสนุนของคุณ

● xiè xie nǐ de jiàn yì

谢谢你的建议。

ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำ

● xiè xie nǐ de lǐ wù

谢谢你的礼物。

ขอบคุณ สำหรับของขวัญ


 More about us :

ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

Watch Videos About China

Chinese Song With Pinyin Lyrics

คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด