คำศัพท์คำถามในภาษาจีน | Question words in Chinese | 泰语中常用疑问词


ไหน

which

nǎ lǐnǎr

哪里/哪儿

ที่ไหน

where

shéi

ใคร

who

shén me

什么

อะไร

what

wèi shén me

为什么

ทำไม

why

zěn me

怎么

ยังไง

how

zěn me yàng?

怎么样?

เป็นไงบ้าง

How is it?

shén me shí hou

什么时候

เมื่อไร

when

★ เรียนภาษาจีน กับเหล่าซือจอห์น – เรียนครบ 120 ชม. จากไม่มีพื้นฐานสอบผ่าน HSK 3 ได้ 100%

กี่

how many/how much(no more than 10)

jǐ yuè jǐ hào

几月几号

วันที่เท่าไร

what date

xīng qī jǐ

星期几

What day

วันอะไร

jǐ diǎn

几点

กี่โมง

what time

duō shǎo

多少

เท่าไร

how much/how many

duō shǎo qián

多少钱

ราคาเท่าไร

how much money

duō cháng shí jiān

多长时间

เวลานานแค่ไหน

how long

duō cháng shí jiān… yícì

多长时间一次

บ่อยแค่ไหน

how often

yí ge yuè…jǐ cì

一个月几次

how many times per month

เดือนละกี่ครั้ง

คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด