fbpx

คำภาษาจีนที่เกี่ยวกับ”เงิน” | 跟“钱‘有关的泰语词汇


● zhèng qián

挣钱   หาเงิน | มีกำไร

● zhuàn qián

赚钱    หาเงิน | มีกำไร

● huā  qián

花钱    ใช้เงิน

● zǎn qián

攒钱     เก็บเงิน

● běn qián

本钱     ต้นทุน

● péi qián

赔钱      ขาดทุน

● jiè qián

借钱     ยืมเงิน

● huán qián

还钱     คืนเงิน

● cún qián

存钱     ฝากเงิน

● qǔ qián

取钱     ถอนเงิน

● huàn qián

换钱     แลกเงิน

● líng qián

零钱     เงินย่อย

● zhǎo qián

找钱     ทอนเงิน

เรียนภาษาจีน
คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด