fbpx

ภาษาจีน สำหรับไปหาหมอฟัน

Chinese-for-seeing-a-dentist

看牙医常用泰语词汇


yá yī

牙医

หมอฟัน

dentist

yá kē zhěn suǒ

牙科诊所 

คลินิคหมอฟัน

dental clinic

yù yuē

预约

นัดหมาย   

make an appointment

yá tòng/téng

牙痛/疼

ปวดฟัน       

toothache

เรียนภาษาจีน

zhù yá

蛀牙

ฟันผุ 

tooth decay

bá yá

拔牙 ถอนฟัน 

Tooth Extraction

bǔ yá

补牙 

อุดฟัน   

fill the teeth

xiāng yá

镶牙

ใส่ฟันเทียม

fix a false tooth

xǐ yá

洗牙 

ขูดหินปูน

clean the teeth

pāo guāng

抛光 

ขัดฟัน

polish the teeth

má zuì

麻醉 

ฉีดยาชา

anesthetic

zhì chǐ

智齿 

ฟันกราม

wisdom teeth


● blog : เที่ยววัดไทเป ตอน 2 “โปรดส่งใครมารักฉันที”


more about us :

ร้องเพลงภาษาจีน

ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน

คติการสอน คือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด